Size Chart for the Quilt and Pillow Cases Bedding Set

 

  King PQIA PQIT PQIB PQIC PQIS PQIM PQIL PQIQ PQIK PQID PQIF PQIX PQIG PQIH
inch Quilt Cover 90.6*102.4 35.4*39.4 37.8*44.9 43.3*55.1 51.2*59.4 59.1*70.9 59.1*78.7 70.9*80.7 78.7*90.6 90.6*102.4 90.6*110.2 37.8*80.7 90.6*90.6 74.8*85.0 66.9*86.6
cm 230*260 90*100 96*114 110*140 130*150 150*180 150*200 180*205 200*230 230*260 230*280 96*205 230*230 190*216 170*220
inch Pillowcase(2PCS) 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5 19.7*29.5
cm 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75 50*75
Product measurements may vary by up to 1~3cm